JA NEE

JA NEE

08.08.2021 to 29.08.2021

Kapel Rozenkrans

Albert I Laan 54

Oostduinkerke

7 - 29 augustus

dinsdag - zondag 2021

 

Speels, theatraal en het sérieux ondermijnend: het oeuvre van Karen Oger kent vele facetten. In haar installaties, foto’s, video’s en performances fileert ze de geschiedenis die zich steeds herhaalt. Ze verhult/onthult er kleinmenselijke karaktertrekken en zonden. Ze houdt het publiek een spiegel van een mogelijke maatschappij voor, zonder een politieke of moraliserende positie in te nemen.

 

Karen Oger ziet beeldpotentie in het kleine, alledaagse. ‘Het voor de hand liggende is moeilijker dan het gezochte,’ zegt de kunstenaar. Ze vertrekt vaak van found footage, zoals (blauw) plastic afval dat ze systematisch fotografeert en opraapt tijdens haar vele wandelingen. De tijd en de blootstelling aan het weer en de omgeving geven het zwerfvuil een patine. Het is een tactiele materie die de kunstenaar sporadisch assembleert tot installaties, en die ze accumuleert tot een schier eindeloos groeiende afvalberg.

Naast afval grijpen ook foto’s op krantenpagina’s haar aandacht, meer bepaald beelden die getuigen van een intermenselijke strijd. Karen Oger zet de mensen op de foto’s een dierenmasker op door hun gezichten te overschilderen met witte verf. Hierdoor krijgen de personen specifieke rollen toebedeeld, appellerend aan de dieren uit het epos Van den Vos Reynaerde. De vos bijvoorbeeld speelt de eerste viool doordat hij de zwaktes van de andere dieren doorziet en er schaamteloos misbruik van maakt. Sommige dieren dicht Oger nieuwe karaktereigenschappen toe, zoals de haas die ze als een pedante schoolmeester met een belerend vingertje in beeld brengt, en de raaf die in haar interpretatie niet alleen een wijze boodschapper is, maar ook een curieuzeneus. Van den Vos Reynaerde is een herinnering aan haar kindertijd, die doordrongen was van maskers en poppentheater. Haar grootvader Marcel Oger, beter bekend onder de artiestennaam Mark Liebrecht, regisseerde het eerste Reynaertmassaspel op de Grote Markt van Sint-Niklaas in 1973.

 

Karen Oger maakt ook geënsceneerde foto’s van vrouwelijke en mannelijke personages, vaak naakt en verholen achter maskers, soms ontdaan van identiteit door te werken met gapende openingen in plaats van gezichten. De kunstenaar daagt het publiek uit om te participeren. Dit kan heel letterlijk zijn door zelf in het werk te gaan staan, maar ook subtieler door een onderdeel toe te voegen of te verwijderen. Het werk Kluisters bijvoorbeeld bestaat uit een levensgrote, houten inlegpuzzel. Door de puzzelstukken te verwijderen kan de toeschouwer een nieuwe laag van woorden en beelden blootleggen. In de hoeken van sommige werken is een blauwe driehoek waarneembaar. Dit grafische element, subtiel knipogend naar het logo van een fabrikant van gezelschapsspelen en puzzels, bevraagt het kunstwerk. Net zoals het hele oeuvre van Karen Oger kunst en het leven an sich in vraag stelt.

 

© Sofie Crabbé

 

Karen Oger was born in Tienen, Belgium (1970) and lives alternately in Boechout en Oostduinkerke. She received her MA Graphic Arts from LUCA School of Arts, Antwerp in 1993 and studied towards her MA Photography at the Urban Technical School, Antwerp in 1998. She worked as a press photographer from 1993 to 2006. Solo exhibitions: Burcht Malpertuus in Kapel Ster der Zee, Koksijde (2021); Vossenkunst in Bommenvrij, Nieuwpoort (2019) and Vossenkunst in Provincial Visitor Centre Duinpanne, De Panne (2019). Group exhibitions: Material Intelligence in Bradwolff Projects, Amsterdam (2021); Cargo cult in Ontsteking, Ghent (2021); Composte 2020 in Composte, Steenhuize/Herzele (2020); Oooh in IJsberg Foundation, Damme, Z33, Hasselt and Netwerk Aalst (2020); De Kunstvijver in Vijverhof Castle, Boechout (2018 and 2016).

 

 

English

 

Playful, theatrical, and undermining the seriousness: Karen Oger's oeuvre has many facets. In her installations, photographs, videos, and performances she examines the ever-repeating history. She conceals/reveals small-human traits and sins. She holds up a mirror of a possible society, without taking a political or moral position.

 

Karen Oger sees visual potential in the everyday. 'The obvious is more difficult to find than the sought after,' says the artist. She often works with found footage, such as (blue) plastic trash that she systematically photographs and picks up during her many walks. Time and exposure to the weather and environment give the litter a patina. It is a tactile material that the artist sporadically assembles into installations, and that she mainly accumulates into a seemingly endless growing mountain of waste.

 

Pictures on newspaper pages grab her attention as well, more specifically images where she witnesses an interpersonal struggle. Karen Oger transforms the faces of the humans into animal heads with white paint. As a result, the people are assigned specific roles, appealing to the animals in the epic Van den Vos Reynaerde. The fox, for example, sees through the weaknesses of the other animals and shamelessly takes advantage of them. Oger attributes new character traits to some animals, such as the hare, which she portrays as a pedantic schoolmaster with a lecturing finger, and the raven, which in her interpretation is not only a wise messenger but also a curious one. Van den Vos Reynaerde is a personal memory of her childhood. She grew up amidst masks and puppet theater. Her grandfather was Marcel Oger, better known by his stage name Mark Liebrecht. He directed the first Reynaert mass play on the Market Square of Sint-Niklaas in 1973.

 

Karen Oger also makes staged photographs of female and male characters, often nude and concealed behind masks, sometimes stripped of identity using gaping openings instead of faces. The artist challenges the audience to participate. This can be very literally by standing in the work itself, but also more subtly by adding or removing a component. The work Kluisters, for example, consists of a life-size wooden inlay puzzle. By removing the puzzle pieces, the viewer can uncover a new layer of words and images. In the corners of some of the works, a blue triangle can be observed. This graphic element, subtly winking at the logo of a manufacturer of board games and puzzles, questions the artwork. Just as Karen Oger's entire oeuvre questions art and life.

 

© Sofie Crabbé

 

Karen Oger was born in Tienen, Belgium (1970) and lives alternately in Boechout en Oostduinkerke. She received her MA Graphic Arts from LUCA School of Arts, Antwerp in 1993 and studied towards her MA Photography at the Urban Technical School, Antwerp in 1998. She worked as a press photographer from 1993 to 2006. Solo exhibitions: Burcht Malpertuus in Kapel Ster der Zee, Koksijde (2021); Vossenkunst in Bommenvrij, Nieuwpoort (2019) and Vossenkunst in Provincial Visitor Centre Duinpanne, De Panne (2019). Group exhibitions: Material Intelligence in Bradwolff Projects, Amsterdam (2021); Cargo cult in Ontsteking, Ghent (2021); Composte 2020 in Composte, Steenhuize/Herzele (2020); Oooh in IJsberg Foundation, Damme, Z33, Hasselt and Netwerk Aalst (2020); De Kunstvijver in Vijverhof Castle, Boechout (2018 and 2016).